Ο όγκος n-διάστατης μοναδιαίας σφαίρας

Posted on 07/11/2012

2


Ένα μαθηματικό πρόβλημα με φυσική σημασία

Ο όγκος της n-διάστατης μοναδιαίας σφαίρας δίνεται από τον τύπο
Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Stirling για τη συνάρτηση Γάμμα βλέπει κανείς ότι :

Vn→0 καθώς n→∞

Μπορείτε να δείξετε, ότι ο όγκος τείνει στο μηδέν καθώς το n τείνει στο άπειρο, χωρίς να χρησιμοποιήσετε ή να γράψετε μαθηματικούς τύπους;

Απαντήσεις ΕΔΩ: kolount.wordpress.com