← Ένα (πολύ) απλό μοντέλο για το κλίμα της Γης

σχήμα 3: Η συγκέντρωση του μεθανίου

Posted on 27/08/2019 ×

0