← Άμεση παραγωγή οξυγόνου από συγκρούσεις διοξειδίου του άνθρακα

CO2-animation.max-1000×1000

Posted on 29/05/2019 800 × 539

0


Πρώτα τα μόρια του διοξειδίου του άνθρακα μετατρέπονται σε ιόντα (π.χ. αφαιρώντας ένα ηλεκτρόνιο από ένα άτομο), στη συνέχεια ένα ηλεκτρικό πεδίο τα επιταχύνει. Τα μόρια του CO2 όταν προσπίπτουν στην επιφάνεια ενός φύλλου χρυσού δίνουν μόρια O2, όπως δείχνει η παραπάνω εικόνα.