← Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το ψυχρό κενό του διαστήματος

pin

Posted on 12/05/2019 641 × 1047

0


(α) Το πάνω διάγραμμα απεικονίζει την καθαρή εισροή φωτονίων από μια θερμή επιφάνεια που δημιουργεί ένα αντίστροφο ρεύμα σε μια συμβατική p-i-n φωτοδίοδο. Το κάτω διάγραμμα υποδεικνύει ότι η καθαρή εκπομπή φωτονίων σε μια ψυχρή επιφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα θετικό ρεύμα.
(β) χαρακτηριστική καμπύλη για μια φωτοδίοδο που εκτίθεται σε μια επιφάνεια εκπομπής με μικρότερη θερμοκρασία (μπλε) και μεγαλύτερη (κόκκινο) από αυτό της διόδου. Τα πράσινα κουτιά παριστάνουν την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στα δυο σενάρια μη-ισορροπίας