Αυτοκίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο

Posted on 18/12/2011

5


Μια ωραία ερώτηση απλής φυσικής 
Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t βρίσκεται στον ανηφορικό δρόμο του σχήματος και η κατεύθυνση της επιτάχυνσής του είναι προς τα πάνω.
Ποιες από τις παρακάτω διατυπώσεις περιγράφει την κίνηση του σώματος τη χρονική στιγμή t;
Α. Το σώμα κινείται προς τα πάνω
Β. Το σώμα κινείται προς τα κάτω
Γ. Το σώμα είναι ακίνητο
Δ. Τόσο το Α όσο και το Β είναι πιθανά
Ε. Τόσο το Α όσο και το Γ είναι πιθανά
ΣΤ. Και οι τρεις πρώτες περιπτώσεις (Α, Β και Γ) είναι πιθανές

(update)
H παραπάνω ερώτηση (καθώς επίσης και άλλες ερωτήσεις και απαντήσεις) περιέχονται στην εργασία:»Systematic study of student understanding of the relationships between the directions of force, velocity, and acceleration in one dimension«, που δημοσιεύθηκε στο PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS – PHYSICS EDUCATION RESEARCH